Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingesteld orgaan. In de MR zijn het team en ouders elk met drie leden vertegenwoordigd. De MR volgt het beleid van de directie en heeft bij een aantal besluiten volgens het MR-reglement,  advies-of instemmingsrecht. Onze MR vergadert ongeveer zeven keer per jaar en geeft
(ongevraagd) advies dan wel instemming aan het beleid van de directie vanuit een proactieve houding.
Oudergeleding Teamgeleding
Esther Jacobs Rebecca Bernard
Irene Zuidberg Vanessa Tuten
  Marian VeldermanPresentatie_MR_schooljaar_2018-2019.pdf

Jaarplanning_MR_2019-2020_Concept.docx